• Madde 104: Medya araçlarının ruhsatı.

  Hilafet Devleti, Anayasa, Madde 104: Sahipleri devlet tabiiyeti taşıyan medya araçlarının ruhsata ihtiyacı yoktur. Yalnızca kurulan medya aracını, Medya Dairesine bildiren bir “bilgilendirme ve haberdar etme” iletisi yollamaları gereklidir. Medya aracının sahibi ve yönetmeni, yayınladıkları her medya yayınından mesul olurlar ve teba fertlerinden herhangi biri gibi şer-i bir muhalefetten muhasebe edilirler.

 • Madde 113: Aslolan; erkeklerin kadınlardan ayrılmasıdır

  Hilafet Devleti, Anayasa, Madde-113: Aslolan; erkeklerin kadınlardan ayrılmasıdır. Hac ve alışveriş gibi şeriatın müsaade ettiği bir ihtiyaç ve kendisi için toplantı yapılmasına müsaade ettiği ihtiyaç haricinde bir arada bulunmamalarıdır.

 • Madde 2: Dâr-ul Islam ve Dâr-ul küfür.

  anayasa

  Madde 2: Dâr-ul Islam, üzerinde Islami hükümler tatbikedilen ve güvenlig i Islami eman altinda olan beldelerdir. Dâr-ul küfür ise üzerinde küfür nizamlari tatbik edilen veya güvenligi Islami eman altinda olmayan beldelerdir.

   

 • Madde 3: Halife´nin benimsemesi

  anayasa

  Madde 3: Halife, belirli ser’i hükümleri benimseyip anayasa ve kanunlar haline getirir. O, herhangi bir ser’i hükmü benimsediginde bu hüküm gerek ince amel edilmesi vacip olan yegane baglayici ser’i bir hüküm olur. Bu takdirde o ser’i hüküm, yürürlüg e giren bir kanun haline gelir ki bu kanuna açiktan ve gizliden itaat etmek, devletin yönetimi altindaki her bireye vacip olur.

 • Madde 4: Halifenin benimsemede sınırı

  anayasa

  Madde 4: Halife, zekat ile cihat ve Müslümanların birliğinin korunması için gerekli şeyler dışındaki ibadetlerde belirli herhangi bir şer’i hükmü benimseyemez.Yine İslami akide ile ilgili fikirlerden herhangi bir fikri de benimseyemez.

 • Madde 5: İslam vatandaşlık, haklar ve ödevler

  anayasa

  Madde-5: İslami tabiiyeti (uyruğu) taşıyan herkes, şer’i haklara sahiptir ve şer’i yükümlülüklerle sorumludur.

  Madde-6: Devletin, yönetimde, yargıda, işlerin güdülmesinde yada benzeri konularda tebaanın fertleri arasında herhangi bir ayrım yapması caiz değildir. Bilakis ırk, din, renk ve benzeri özelliklere bakmadan herkese tek bir bakışla bakmalıdır.

 • Madde 6: Devletin tebaaları eșittir.

  anayasa

  Madde-5: İslami tabiiyeti (uyruğu) taşıyan herkes, şer’i haklara sahiptir ve şer’i yükümlülüklerle sorumludur.

  Madde-6: Devletin, yönetimde, yargıda, işlerin güdülmesinde yada benzeri konularda tebaanın fertleri arasında herhangi bir ayrım yapması caiz değildir. Bilakis ırk, din, renk ve benzeri özelliklere bakmadan herkese tek bir bakışla bakmalıdır.

 • Madde 7: Șer’i hükmün uygulanması

  anayasa

  Madde-7: Devlet, İslami tabiiyeti taşıyan Müslüman ve gayrimüslim herkese İslami şeriatı aşağıdaki şekilde infaz eder:

   

   

 • Madde 8: Devletin Dili

  anayasa

  Madde 8: Arapça, İslam’ın tek dilidir ve devletin kullanacağı tek dildir.

 • Madde 9: İçtihat, farz-ı kifayedir

  anayasa

  Madde 9: İçtihat, farz-ı kifayedir. İçtihat şartlarına sahip olan her Müslümanın içtihat yapma hakkı vardır.

 • Madde 10: İslam’ın mesuliyeti Müslümanlardadır

  anayasa

  Madde 10: İslam’ın mesuliyetini tüm Müslümanlar taşır. Dolayısıyla İslam’da “din adamları” yoktur. Devlet, Müslümanların böyle bir hissiyata kapılmasına yönelten her şeyi yasaklamalıdır.

 • Madde 11: Devlet’in asli işi

   anayasaMadde 11: İslami Devlet’in asli işi; İslami daveti taşımaktır.

 • Madde 12: Şer’i delil kaynakları.

  anayasa

  Madde 12: Şer’i hükümler için yegane muteber delil kaynakları; kitap [Kuran-il Kerim], sünnet [hadis-i şerif], icma-us sahâbe ve kıyastır.

   

 • Madde 13: Asıl olan, beraat-i zimmettir.

  anayasa

  Madde 13: Asıl olan, beraat-i zimmettir. Bir kimse ancak mahkeme kararıyla cezalandırılır. Kim olursa olsun, herhangi bir kimseye işkence yapmak kesinlikle caiz değildir.Her kim bunu yaparsa cezalandırılır.

   

 • Madde 14: Efalde asıl olan, şeri hükme bağlanmaktır.

  anayasa

  Madde 14: Efalde (fiillerde) asıl olan, şeri hükme bağlanmaktır. Dolayısıyla hükmü bilinmedikçe hiçbir fiil yapılmaz. Eşyada (nesnelerde) asıl olan ise, -haramlığına dair delil bulunmadıkça- mübahlıktır.

 • Madde 15: Harama götüren vesile haramdır.

  anayasa

  Madde 15: Harama götüreceği zannı galip olursa, harama götüren vesile haramdır. Harama götürmesinden korkuluyorsa haram olmaz.

 • Madde 17: Yönetim ve İdare

  anayasa

  Madde 17: Yönetim merkezîdir. İdare ise merkezî değildir.

   

 • Madde 18: Yöneticiler dörttür:

   

  anayasa

  Madde 18: Yöneticiler dörttür: Halife, tefvîz muavini, vali, âmil ve bunların yönetimi altında olan kimseler. Bunların dışındakiler yönetici değildir, memurdur.

 • Madde 16: Yönetim nizamı, vahdet nizamıdır

  anayasa

  Madde 16: Yönetim nizamı, vahdet nizamıdır, federal nizam değildir.

 • Madde 20: Yöneticileri muhasebe etmek

  anayasa

  Madde 20: Yöneticileri muhasebe etmek, Müslümanların haklarındandır ve üzerlerine farz-ı kifayedir. Tebaanın gayrimüslim fertlerinin de yöneticilerin kendilerine yaptığı zulümleri veya İslamî hükümlerin üzerlerine tatbik edilmesindeki kusurları göstermek üzere şikayette bulunma hakları vardır.